Wij begrijpen het als u vragen heeft over geloven. Over God, over de mens en over het geloof zelf. Ook wij kennen die vragen. We willen hier graag dieper ingaan op vragen die veel gesteld worden. Hierbij citeren we uit de Bijbel uitspraken die God Zijn kinderen heeft laten uitspreken en voorbeelden uit het leven van Bijbelse personen. Heeft God u lief? 

Ter verduidelijking: een Bijbelse tekst wordt als volgt geciteerd: Bijbelboek hoofstuk : vers (bijvoorbeeld Psalm 1:1). Op deze pagina staan alle Bijbelverzen cursief. Schenk er met uw hele hart aandacht aan.

Ik vraag me wel eens af of Hij mij liefheeft. Als Hij een God van liefde is, waarom is er dan zoveel ellende en verdriet in de wereld?

In Zijn boek, de Bijbel, toont God ons dat onze zonden de oorzaak van alle ellende en verdriet zijn. Het is waar dat God Zijn liefde aan de hele wereld openbaart, zoals wij dat in één van de meest bekende verzen van de Bijbel kunnen lezen:

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

Johannes 3:16

Gods liefde wordt in de Bijbel echter nader bepaald:

"De weg van een goddeloze is voor de Heere een gruwel, maar wie gerechtigheid najaagt, heeft Hij lief."

Spreuken 15:9

"Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan."

Psalm 1:6


Maar ik ben niet slecht. Ik ben een fatsoenlijk en degelijk persoon. Het goede dat ik tijdens mijn leven gedaan heb zal zeker veel meer gelden dan het verkeerde dat ik ooit gedaan heb. Hoe kunnen deze Bijbelverzen op mij slaan?

Volgens Gods maatstaf van gerechtigheid beschouwt God zelfs de meest morele mensen als zondaren, de reddeloos op weg naar de hel zijn. De Bijbel wijst erop, dat niemand van zichzelf goed genoeg is om in de hemel te komen. Integendeel, wij zijn allen zondaren en staan allen schuldig voor God. Zoals geschreven staat:

"Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt."

Romeinen 3:10-11

"Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?"

Jeremia 17:9


Als ik zo goddeloos in Gods ogen ben, wat zal Hij met mij doen?

De Bijbel wijst er verder op, dat bij het sterven de goddelozen een eeuwigdurende straf moeten ondergaan, in een plaats die de hel genoemd wordt.

"Want een vuur is aangestoken in Mijn toorn, het zal branden tot onder in de hel, het zal het land met zijn opbrengst verteren en de fundamenten van de bergen in vlam zetten. Ik zal verschrikkelijk dingen over hen ophopen; al mijn pijlen schiet ik op hen af. Uitgeteerd door honger, verteerd door pest en bitter verderf zullen zij zijn; tanden van wilde dieren zal Ik op hen afsturen, met vurig vergif van slangen die in het stof kruipen."

Deuteronomium 32:22-24

Want het is ingesteld dat de mens eenmaal zal sterven en daarna het oordeel krijgt.


Hoe komt u erbij! Er bestaat toch geen hel? Zo erg staat het er niet voor!

Heus, de hel bestaat echt. En voor allen, die de Heere Jezus Christus niet als hun Zaligmaker kennen, staan de zaken er inderdaad heel slecht voor. Er zijn in de Bijbel veel aanduidingen die te kennen geven dat de hel eeuwig is en in een voortdurend lijden bestaat.

"En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen."

Openbaring 20:15

"Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars."

Mattheüs 13:49-50

"…bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht."

2 Thessalonicenzen 1:7-9


Maar dat is afschuwelijk! Waarom heeft God een hel geschapen?

De hel is inderdaad afschuwelijk en het bestaat, omdat God de mens geschapen heeft om tot Zijn eer te leven en als we aan dit doel niet beantwoorden eist Gods volmaakte gerechtigdheid betaling van zonden.

"Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere."

Romeinen 6:23

"Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad."

2 Korinthe 5:10

"Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel."

Mattheüs 12:36


Betekent dit, dat aan het einde van de wereld iedereen weer uit de dood opgewekt zal worden, om na het oordeel naar de hel gezonden te worden?

Juist, zo is het. Tenzij wij een plaatsvervanger kunnen vinden, die voor ons de straf van eeuwige verdoemenis voor onze zonden kan dragen. Deze Plaatsvervanger is Gods Zoon, die als Jezus Christus vanuit de hemel op aarde kwam om de toorn van God op Zich te nemen, voor allen, die in Hem zouden geloven.

"Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen."

Jesaja 53:5-6

"Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften."

1 Korinthe 15:3-4

"Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem."

2 Korinthe 5:21


Wil dit zeggen, dat wanneer ik op Christus als mijn Plaatsvervanger (Middelaar) vertrouw, Die voor al mijn zonden gestraft werd, ik me niet langer over de hel ongerust hoef te maken?

Ja, precies! Als ik in Christus als mijn Zaligmaker geloof, dan is het alsof ik reeds voor de rechterstoel van God gestaan heb. Christus heeft reeds in mijn plaats voor al mijn zonden geboet.

"Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem."

Johannes 3:36


Maar wat betekent het eigenlijk om in Hem te geloven? Als ik het eens ben met wat er in de Bijbel over de Christus als Zaligmaker staat, ben ik dan van de hel verlost?

In Christus geloven betekent veel meer dan alleen met ons verstand met de waarheid van de Bijbel in te stemmen. Het betekent, dat wij met heel ons leven op Hem verlaten. Het betekent, dat wij alle terreinen van ons leven aan de waarheden van de Bijbel toevertrouwen. Het betekent, dat wij ons van onze zonden gaan afkeren en Christus als onze Heere gaan dienen.

"Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon [heidense afgod]."

Mattheus 6:24

"Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere."

Handelingen 3:19


Bedoelt u dan, dat de enige manier om de hel te ontkomen is door Jezus alleen? En andere godsdiensten dan? Komen hun aanhangers ook in de hel?

Ja, zeker! Zij kunnen het feit niet ontlopen, dat God ons voor onze zonden aansprakelijk stelt. Volgelingen van andere godsdiensten hebben geen plaatsvervanger, die de straf voor hun zonden zou kunnen dragen. Christus alleen kan onze schulden op Zich nemen en ons verlossen.

"En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden."

Handelingen 4:12

"Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij."

Johannes 14:6

"Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid."

1 Johannes 1:9


Staat er niet in de Bijbel, dat ik geregeld naar de kerk moet gaan en gedoopt moet zijn? Kunnen deze dingen mij behouden?

Als het enigszins mogelijk is, moeten wij deze dingen doen, maar ze kunnen ons niet verlossen. Geen enkel goed werk kan voor ons de verlossing waarborgen. Verlossing is Gods soevereine genadegave, naar Zijn barmhartigheid en welbehagen geschonken. Verlossing is...

"...niet uit werken, opdat niemand zou roemen."

Efeze 2:9


Nu ben ik toch doodsbenauwd. Ik wil niet in de hel terecht komen. Wat moet ik doen?

U moet niet vergeten, dat God de Enige is Die u kan helpen. U moet zich volkomen aan Zijn barmhartige genade overgeven. Nu u uw hopeloze toestand als zondaar inziet, kunt u tot Hem roepen om behoudenis.

"En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig."

Johannes 18:13

"En hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten."

Handelingen 16:30-31

"Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden."

Romeinen 10:13


Hoe kan ik in Christus geloven, terwijl ik zo weinig van Hem weet?

Het grote wonder is, dat God door bemiddeling van de Heere Jezus ons niet alleen verlossing schenkt, maar ons ook het geloof geeft om in Hem te geloven. U kunt God smeken, dat Hij u dat geloof in Jezus Christus als uw Zaligmaker geeft.

"Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God."

Efeze 2:8

Voornamelijk door middel van de Bijbel werkt God in ons. Dus, als u het echt meent met God en verlossing verlangt, dan moet u van elke gelegenheid gebruik maken om naar de Bijbel te luisteren en erin te lezen. Want alleen de Bijbel is het Woord van God.

"Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God."

Romeinen 10:17


Bedoelt u, dat ik alles aan God moet overgeven?

Ja zeker. God verlangt, dat wij heel nederig tot Hem komen; dat wij onze zondigheid en onze hulpeloosheid erkennen, en ons vertrouwen volkomen op Hem stellen.

"Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft."

Jesaja 66:2b

Omdat wij van nature zondaren zijn, houden wij van onze zonden. Daarom moeten wij beginnen met God te smeken om ons een intense afschuw voor onze zonden te geven. En als wij oprecht die verlossing verlangen, dan beginnen wij onze zonden de rug toe te keren, waarin God ons ook versterkt. Wij weten dat wij om onze zonden in de hel komen.

"God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen opstaan, heeft Hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden."

Handelingen 3:26


Ik weet nog niet precies of ik daartoe bereid ben. Ik moet er eerst nog eens over denken.

Het is mogelijk, dat u daarvoor geen tijd meer hebt. Ten eerste kan er iets met uw gebeuren en weet u niet of u morgen leven zal. Wat God tegen de man zei, die op de dingen van deze wereld vertrouwde, zou Hij ook tegen u kunnen zeggen:

"Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen."

Lukas 12:20

"De grote dag van de HEERE is nabij; hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor, de dag van de HEERE! De held zal daar bitter schreeuwen! Een dag van verbolgenheid is die dag, een dag van benauwdheid en angst."

Zefanja 1:14-15

"U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij."

Jakobus 5:8


Is de dag van Gods toorn en oordeel echt nabij? Is het eigenlijk mogelijk om te weten hoe dicht wij bij het einde van de wereld zijn?

Ja, het is heel dichtbij! God verschaft ons in de Bijbel veel gegevens die erop wijzen dat wij heel dicht bij het einde van de wereld zijn. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.

"En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen."

Mattheus 24:12-14

"Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden."

Mattheus 24:24


Behalve het feit dat aan het einde van de wereld de tijd voor de Dag van het Oordeel aangebroken is, wat zal er nog meer gebeuren?

Allen, die in Jezus als hun Zaligmaker geloofd hebben, zullen van gedaante veranderen en in hun eeuwig, verheerlijkt lichaam altijd bij Christus zijn.

"Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn."

1 Thessalonicenzen 4:16-17

"Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont."

2 Petrus 3: 10-13


Waarom geeft God ons deze waarschuwing?

Net als God de bewoners van de oude stad Ninevé waarschuwde, dat hij van plan was die grote stad te verwoesten, en dat Hij hun nog veertig dagen respijt gaf, zo waarschuwt de Bijbel ons eveneens, dat het einde dichtbij is.

"En Jona begon de stad in te gaan, één dagreis. Hij predikte en zei: Nog veertig dagen en Ninevé wordt ondersteboven gekeerd!"

Jona 3:4


En hoe reageerden de mensen van Ninevé?

Van het gewone volk af tot de koning toe, vernederden zij zich voor God, bekeerden zij zich van hun zonden en deden beroep op Gods barmhartigheid. De koning zei:

"Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God Zich omkeren, berouw hebben en Zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen!"

Jona 3:8-9


Verhoorde God hun gebeden?

Ja, heel veel mensen werden door God behouden.


Kan ik nog beroep doen op Gods barmhartigheid om niet veroordeeld te worden?

Ja, er is nog steeds tijd om verlost te worden, hoewel de tijd erg kort is.

"Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is."

Jesaja 55:6

"Hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die Hem gehoord hebben?"

Hebreeën 2:3

"In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht."

Psalm 62:8-9


Bent u bereid om God te ontmoeten?

Contact

CGK Leerdam
Noordwal 30
4141 BP Leerdam
Telefoon predikant: 0345-785136

Dagelijks Woord

ANBI

ANBI logo

Wij hebben als ANBI een publicatieverplichting. De vereiste gegevens en documenten kunt u hier vinden.

Copyright © 2018 CGK Leerdam. Alle rechten voorbehouden.

Realisatie: Van der Kruijff Media