Wij geloven dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. Het is een betrouwbare gids die ons leert hoe onze relatie met God is en hoe die zou moeten zijn. In de Bijbel legt God Zijn blijde boodschap aan ons en aan de wereld uit. Daarnaast leert de Bijbel ons hoe we als mensen met elkaar moeten omgaan. 

Het begin

De Bijbel vertelt ons dat God de hemel en de aarde geschapen heeft: de zon, maan en sterren, de aarde, bomen, planten, vogels, vissen en ten slotte de mens heeft Hij uit niets gemaakt. Het doel van de schepping is de verheerlijking van God. Aanvankelijk leefde alles in harmonie met elkaar: dieren en mensen onderling en de mens met God. Je kunt dat lezen in de eerste twee hoofdstukken van de Bijbel: in Genesis 1 en 2.

Ongehoorzaamheid

De eerste mensen, Adam en Eva, luisterden echter naar de duivel en werden God ongehoorzaam. Door deze zonde heeft de mensheid de toorn van God opgewekt en zijn de dood en de ellende in de wereld gekomen. De mens moest sterven als straf op de zonde (Genesis 3). Dit betrof niet alleen Adam en Eva. Al hun nakomelingen, inclusief wijzelf, zijn ongehoorzaam geworden en hebben dezelfde neiging om het kwade (de zonde) te doen en verdienen daarom dezelfde straf.

Onverdiende liefde

Gelukkig eindigt de Bijbel niet met deze boodschap. God heeft in Zijn oneindige liefde gezorgd voor een weg om behouden te worden: Jezus Christus. Hij is Gods eigen Zoon, Die Hij naar deze wereld heeft willen zenden om voor zondige mensen de verbroken verhouding met Hem te herstellen. In het Nieuwe Testament (het tweede gedeelte van de Bijbel) lezen we daarover:

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwige leven heeft.”

Johannes 3:16

Redding door Jezus

Hoe kan de Heere Jezus, een Man Die zo’n 2000 jaren geleden in het land Israël leefde, nu onze Redder zijn? Dit kan, doordat Hij vrijwillig als Borg (Plaatsvervanger) heeft willen lijden, aan het kruis heeft willen sterven en daarna uit de dood is opgestaan. Dit alles heeft Hij gedaan, terwijl Hij Zelf geen enkele zonde had gedaan. Die zelfopoffering was zó groot, dat Hij daarmee de schuld volkomen heeft betaald die zondaren bij God hadden gemaakt. Zij mogen daardoor onverdiend vrijuit gaan.

Een nieuw leven

Zoals is opgemerkt, zijn wij mensen echter geneigd om het kwade (de zonde) te doen. Als het aan onszelf ligt, willen we liever in de zonde doorleven dan gered worden. Het is dan ook nodig dat wij aan onze schuld worden ontdekt, aan de verzoening met God behoefte krijgen en Jezus’ betaling voor onze zondeschuld door het geloof zullen aanvaarden. Dit gebeurt in de zogenaamde wedergeboorte. God de Heilige Geest schept dan in mensen een nieuw geestelijk leven en maakt ze zo tot Zijn kinderen. Terwijl het oude, zondige leven meer en meer afsterft, zal dat nieuwe leven in hen worden gewerkt, een leven dat nooit meer zal eindigen. De gelovigen zullen wel een keer sterven, maar dan niet meer als straf op de zonde, maar om dan eeuwig God in de hemel te mogen prijzen.

Een dringende oproep

Vindt u dit geen belangrijke boodschap? Het is een kwestie van eeuwig leven of eeuwige dood, van gered worden of verloren gaan. Neem daarom de volgend aansporing uit het Oude Testament (het eerste deel van de Bijbel) ter harte:

“Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.”

Jesaja 55:6-7

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Contact

CGK Leerdam
Noordwal 30
4141 BP Leerdam
Telefoon predikant: 0345-785136

Dagelijks Woord

ANBI

ANBI logo

Wij hebben als ANBI een publicatieverplichting. De vereiste gegevens en documenten kunt u hier vinden.

Copyright © 2018 CGK Leerdam. Alle rechten voorbehouden.

Realisatie: Van der Kruijff Media